• kenburns1
  Swadhyay

  ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः

  सर्वे सन्तु निरामयाः ।

  सर्वे भद्राणि पश्यन्तु

  मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत् ।

  ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

 • slidebg1
  Swadhyay

  "एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति"

  ekam sat viprā bahudhā vadanti

  Truth is One, but sages call it by many names

 • slidebg1
  Swadhyay

  ॐ । असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मामृतं गमय

  OM Asato mā sadgamaya, tamaso mā jyotirgamaya,

  mrityormāmritam gamaya

  OM (Lead me) from falsehood to truth, from darkness to

  light, from death to immortality